Khi vẽ Sketch trên NX, chức năng “Auto Dimension” tự động tạo kích thước làm cho Sketch của bạn trở nên “rối” và rất khó nhìn. Sau đây là cách để bạn tắt chức năng này hoàn toàn ngay cả khi khởi động lại phần mềm.
Tắt chức năng Auto Dimension trong NX1. Bạn tìm đến “Customer Defaults”:
Trên NX 11.0: Bạn vào File/Utilities/Customer Defaults
Tắt chức năng Auto Dimension trong NX

2. Bạn tìm đến mục: Sketch/General/Sketch Style:
– Mục Dimension Label in Design Applications:  chọn Value.

Tắt chức năng Auto Dimension trong NX

3. Bạn tìm đến mục: Sketch/Inferred Constraints and Dimensions/Dimensions:
– Bạn bỏ tích trước mục Continuous Auto Dimensioning in Design Applications
Chọn OK. => Khởi động lại phần mềm. => Thành Công.
Tắt chức năng Auto Dimension trong NX


GV. DOÃN VĂN HÙNG – TRUNG TÂM CAMMECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *